Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

”Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00458903 z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
”Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZCHOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 29

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-530

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943618846; 943141467

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl; promocja@wierzchowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wierzchowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65d65e9c-6bdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034549/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65d65e9c-6bdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
promocja@wierzchowo.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65d65e9c-6bdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu:
a) Platformy E-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (dalej jako „Platforma”)
oraz
b) poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 3.5 powyżej,
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
9.3. Komunikacja wymaga zarejestrowania się na Platformie i jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika Platformy. Zalogowany użytkownik Platformy po wyszukaniu postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy: „Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy
9.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
9.5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy, w tym wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy znajdują się w:
 Instrukcji Platformy e-Zamówienia – Komunikacja w postępowaniu stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ;
 Regulaminie Platformy dostępnej pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu;
9.6. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1 SWZ.
9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania (ID postępowania) jako załączniki nr 9 i nr 10 do SWZ.
9.8. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 2/2a i 3/3a do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Wierzchowo. Siedziba Administratora Danych jest Urząd Gminy Wierzchowo, 78-530 Wierzchowo, ul. Długa 29.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą e-mail: iod.wierzchowo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
Następnie Państwa dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Gminy Wierzchowo oraz usługi niszczenia dokumentów, na podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Dane dotyczące prowadzonych postępowań i ich rozstrzygnięć będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).
7. Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
7.1. Wobec przysługującego Pani/Panu prawu żądania do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może skutkować pozostawieniem złożonej oferty bez rozpatrzenia.
10. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.3.2022.RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna:
A – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie - projekt budowlany zakłada przebudowę i modernizacją polegającą na dobudowaniu boksu garażowego z powiększonym światłem wjazdu, szerszą i wyższą bramą. Przewidziane jest pokrycie całego dachu remizy i pomieszczeń socjalnych wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, przebudowa instalacji wewnętrznych: C.O., wodno-kanalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej oraz wyposażenie remizy w awaryjne źródło zasilania.

B - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Świerczynie - projekt budowlany zakłada przebudowę, modernizację i rozbudowę remizy OSP w Świerczynie z powiększeniem boksów garażowych oraz zwiększeniu światła wjazdu dla samochodów dużych oraz szersze i wyższe bramy. Przewidziane jest pokrycie dachu na części pomieszczeń socjalnych wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, przebudowa instalacji wewnętrznych : C.O., wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wymiana pieca tzw. Kopciucha na piec opalany pelletem oraz modernizacja centralnego ogrzewania, remont wieży przy remizie (ubytki tynku, elewacja, okiennice) oraz wyposażenie remizy w awaryjne źródło zasilania.

oraz wykonanie i umieszczenie 2 tablic informacyjnych dla programu „Polski Ład”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku dokumentacja projektowa (osobna dla Remizy Strażackiej OSP w Wierzchowie i Remizy Strażackiej OSP w Świerczynie) w skład której wchodzi:
1. Projekty architektoniczno –Budowlany (zagospodarowanie działki)
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej
3. Projekt Techniczny Branży Elektrycznej
4. Projekt techniczny instalacji CO
5. Przedmiary branży elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, budowlanej
6. Projekt zagospodarowania działki z projektem architekto-budowlanym, Rozbudowa budynku remizy OSP w Świerczynie części sanitarnej wraz z rozbudową i przebudową instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i grzewczej c.o. z wentylacją grawitacyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena brutto (C) 60%
2. okres gwarancji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 500.00,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający nie stawia warunku odnośnie sytuacji ekonomicznej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Warunek ten w zakresie zdolności technicznej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną budowy, rozbudowy, przebudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego o wartości minimum 800.000,00 zł brutto.
4.2. Warunek ten, w zakresie zdolności zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującą osobą:
a) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8 SWZ.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 7.1 ppkt 4 SWZ powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykona te roboty budowlane
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, warunek określony w 7.1. ppkt 4) SWZ, jeżeli podmiot ten wykona roboty budowlane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, doświadczenie pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1., 6.3. i 6.4. SWZ względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
6) art. 109 ust. 1 pkt 6, 8 i 10 PZP.
- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
* liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, warunek określony w 7.1. ppkt 4) SWZ, jeżeli podmiot ten wykona roboty budowlane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, doświadczeniu (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.3 lit. b) i c) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 lit. b) i c) SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. lit. a wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 lit. b składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka jako wkład własny Gminy Wierzchowo stanowiącej 2 % wartości zamówienia i płatność końcową po zakończeniu inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do składania oferty zgodnie z Instrukcją Platformy e-Zamówienia - Oferty, wnioski i prace konkursowe (załącznik nr 12 do SWZ)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie podlegały odrzuceniu.

2022-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie z dnia 25.11.2022 BZP (PDF, 152.55Kb) 2022-11-25 13:11:50 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RYSUNEK E01 Świerczyna REMIZA (PDF, 1.59Mb) 2022-12-01 11:36:52 1
zagospodarowanie działki RYS 1 (PDF, 245.94Kb) 2022-12-01 11:36:52 2
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego (DOC, 59.00Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
RYSUNKI E02 E03 Świerczyna REMIZA (PDF, 1.71Mb) 2022-12-01 11:36:52 5
rzut fundamentów RYS 2 (PDF, 117.96Kb) 2022-12-01 11:36:52 4
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci (PDF, 418.98Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia (DOC, 72.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci (DOC, 38.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu (DOC, 71.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
rzut dachu RYS 4 (PDF, 120.10Kb) 2022-12-01 11:36:52 5
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczniu z art. 125 ust. 1 PZP (DOC, 70.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
przekroje RYS 5 (PDF, 132.93Kb) 2022-12-01 11:36:52 4
Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 42.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 2
elewacje RYS 6 (PDF, 850.02Kb) 2022-12-01 11:36:51 3
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 75.00Kb) 2022-11-25 13:11:50 2
elewacje RYS 7 (PDF, 923.87Kb) 2022-12-01 11:36:51 4
załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 71.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
stolarka RYS.NR 8 (PDF, 102.96Kb) 2022-12-01 11:36:52 6
Zal 8 wzor umowy remizy Wierzchowo i Świerczyna PolskiLad (PDF, 971.13Kb) 2022-11-25 13:11:50 12
stropodach RYS 9 (PDF, 119.01Kb) 2022-12-01 11:36:52 2
Załącznik nr 9 - Link do postępowania (DOC, 32.00Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 10 - ID postępowania (DOC, 31.50Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 11 do SWZ - Instrukcja Platformy e-Zamowienia - Komunikacja w postępowaniu (PDF, 540.24Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
Załącznik nr 12 do SWZ - Instrukcja Platformy e-Zamówienia - Oferty, wnioski i prace konkursowe (PDF, 1.25Mb) 2022-11-25 13:11:50 1
załącznik nr 15 - Gwarancja Jakości (PDF, 419.02Kb) 2022-11-25 13:11:50 0
scan 2022-11-30 11-00-22 (PDF, 2.61Mb) 2022-12-01 11:36:52 2
SWZ 2022 Remizy Wierzchowo (PDF, 1.27Mb) 2022-11-25 13:11:50 2
Opis techniczny Świerczyna (PDF, 2.34Mb) 2022-12-01 11:36:52 5
Pozwolenia na budowę (ZIP, 5.62Mb) 2022-11-25 13:11:50 0
Projekt techniczny - Rozbudowa remizy OSM (RAR, 2.17Mb) 2022-12-01 11:36:52 13
Przedmiar br. budowlana Świerczyna socjal (PDF, 2.11Mb) 2022-11-25 13:11:50 4
Przedmiar br. elektryczna Świerczyna socjal (PDF, 405.13Kb) 2022-11-25 13:11:50 2
Przedmiar br. sanitarna Świerczyna socjal (PDF, 1.19Mb) 2022-11-25 13:11:50 2
Świerczyna (PDF, 132.51Mb) 2022-11-25 13:11:50 20
Wierzchowo (ZIP, 17.99Mb) 2022-11-25 13:11:50 40

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ATT00059 (PDF, 37.51Kb) 2022-12-01 11:36:51 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Borowczyk

Data wytworzenia:
25 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Renata Borowczyk

Data publikacji:
25 lis 2022, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
01 gru 2022, godz. 11:36