Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Wierzchowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.wierzchowo.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-01-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, proszę kierować na adres poczty elektronicznej wierzchowo@wierzchowo.pl lub telefonicznie Tel. 94 36 18 597, 94 36 18 327
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Renata Borowczyk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
promocja@wierzchowo.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
94 361 88 46

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być przesłane pisemnie na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Wierzchowo lub elektronicznie na adres wierzchowo@wierzchowo.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Za niedotrzymanie terminów lub brak odpowiedzi na zgłoszenia oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wojewoda Zachodniopomorski Adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin E-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl Telefon: 91 4303500 ePUAP skrytka: /low5658fe1/skrytka Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres strony: https://www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-08-25
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-07-16
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://wave.webaim.org/report#/https://bip.wierzchowo.pl/
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Borowczyk, promocja@wierzchowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 361 88 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Lokalizacja: Urząd Gminy mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie. Jest to budynek 3 kondygnacyjny. Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść i dojazdu do budynku są prawidłowe.

Miejsca parkingowe: Na parkingu usytuowanym z boku budynku Urzędu Gminy Wierzchowo wyznaczone są stanowiska dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również wyznaczono 1 stanowisko postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie stanowiska postojowe są wykonane z betonu asfaltowego (nawierzchnia gładka, równa o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), nie są ograniczone przeszkodami terenowymi.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą dwa wejścia:

główne wejście od strony ulicy posiadające schody oraz wyposażone w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia tuż przed wejściem głównym jest utwardzona chodnikiem z kostki betonowej o szerokości ok. 8 m. W wejściu głównym znajdują się drzwi dwuskrzydłowe rozwierane, wypełnione szkłem. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze białym są widoczne na tle fasady. Drzwi nie posiadają siłowników wspomagających otwieranie. Szerokość skrzydła powyżej 90 cm. Wielkość oczek wycieraczki ułożonej za drzwiami głównymi zabezpiecza przed utknięciem laski osoby niewidomej, mata nie jest przytwierdzona na stałe do posadzki. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa. Przy schodach na piętro znajduje się wideofon w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami.

wejście boczne: od strony parkingu znajduje się winda. Windą można dotrzeć na każdą kondygnację Urzędu.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze istnieje dostępność do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną są przede wszystkim kontrasty kolorystyczne, które zastosowano w ciągach komunikacyjnych – posadzki są znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian.

Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Urząd zapewnia dostęp do tłumacza po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez inną osobę uprawnioną do ułatwienia porozumienia z osobą wymagającą pomocy w formie e-mail, fax, telefonicznie lub drogą pocztową, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: