Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej w obrębie Będlino

 

Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Wierzchowo

 

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości rolnej położonej w obrębie Będlino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), w związku z art. 13 i art.37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości rolnej położonej w obrębie Będlino, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli udziały w nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchowo przy ul. Długiej 23 w Wierzchowie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2015
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 24 listopada 2015 r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp

Nr ewid., powierzchnia, położenie, nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 20 o pow. 1,88 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino.

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana. Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej. Nieruchomość jest nieobciążona.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

3 000,00zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

2.

Działka Nr 21 o pow. 1,18 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana. Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej. Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

2 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

3

Działka Nr 22 o pow. 0,36 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana. Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej. Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

1 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

4.

Działka Nr 25 o pow. 0,73 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana. Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej. Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

1 500,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

5.

Działka Nr 65 o pow. 0,82 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, częściowo zakrzaczona. Dostęp do nieruchomości jest z drogi publicznej. Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

1 500,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

6.

Działka Nr 71 o pow. 0,21 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana . Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej.

Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

1 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

7.

Działka Nr 74 o pow. 0,52 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana . Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej.

Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

1 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

8.

Działka Nr 144 o pow. 6,68 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana . Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej. Na terenie działki występują samosiewy drzewek. Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

8 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

9.

Działka Nr 146 o pow. 2,17 ha, udział w nieruchomości 3/32, KW Nr KO1D/00000025/8 obręb Będlino

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana . Dostęp do nieruchomości jest z drogi gruntowej nieutwardzonej.

Nieruchomość jest nieobciążona

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny użytków rolnych”.

Bezprzetargowo na rzecz współwłaścicieli

3 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Osobą, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie udziałów w nieruchomości w terminie
6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

3. Wyszczególnione w wykazie udziały w nieruchomości zostaną przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej po upływie okresu wymienionego w pkt 2.

4. Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Wierzchowo tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
24 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
25 lis 2015, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
25 lis 2015, godz. 13:24