Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 302/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

ZARZĄDZENIE Nr 302/2014

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 21 października 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) i uchwały
Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo i uchwały
Nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo ,Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomości gruntowe wykazane w załączniku nr 1 i nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 302/2014 Wójta Gminy Wierzchowo

z 21 października 2014 r.

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 555/67 o pow. 0,0808 ha, KW Nr KO1D/00024149/7 obręb Wierzchowo , ul. Długa 32b, niezabudowana, nieobciążona.

Przy drodze powiatowej,

z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody
i gazu, z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i/lub usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „osiedle wielorodzinne

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej”.

I ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

15 000,00

zwolniona z VAT ( art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy o VAT)

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu - tj. od dnia 21 października 2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 302/2014 Wójta Gminy Wierzchowo

z 21 października 2014 r.

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/12

o pow. 0,0527 ha, Bp, obręb Wierzchowo ul. Długa, KW Nr KO1D/00035446/9

niezabudowana.

Dostęp do drogi powiatowej. Na działce znajduje się rampa. Istnieje możliwość przyłączenia wody, kanalizacji, energii, gazu.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny kolejowe”.

ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

9 800,00

zwolniona z VAT ( art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy o VAT)

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu - tj. od dnia 21 października 2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Nieruchomość obciążona nieodpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu w postaci kablowej linii oświetlenia zewnętrznego, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz na prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach na rzecz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
21 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
21 paź 2014, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
21 paź 2014, godz. 14:51