Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 298/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 października 2014 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Wierzchowie przy ul. Długiej

 

ZARZĄDZENIE Nr 298/2014

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 06 października 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej
w Wierzchowie przy ul. Długiej

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) i uchwały
Nr XLVIII/355/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Wierzchowie przy ul. Długiej, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej wykazanej w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 283/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 298/2014 Wójta Gminy Wierzchowo

z 06 października 2014 r.

 

 

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

 

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 555/85

o pow. 0,3720 ha, RIVa,RIVb,PsIV, obręb Wierzchowo ul. Długa, KW Nr KO1D/00019568/2

niezabudowana.

Dostęp do drogi powiatowej. Istnieje możliwość przyłączenia wody, kanalizacji, energii, gazu.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: tereny zurbanizowane wsi i osiedli.

ustny przetarg nieograniczony prawa użytkowania wieczystego

 

 

 

88 000,00 zł

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu - tj. od dnia 06 października 2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
06 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
06 paź 2014, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
06 paź 2014, godz. 14:26