Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo Nr 185/2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 208/2013 z dnia 19 września 2013 r. i Nr 211/2013 z dnia 24 września 2013 r.


ZARZĄDZENIE Nr 269/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmiany zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo Nr 185 /2013
z dnia 20 maja 2013 r., Nr 208/2013 z dnia 19 września 2013 r. i  Nr 211/2013

z dnia 24 września 2013 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), uchwały
Nr XXXII/236//2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, uchwały
Nr XXXIV/242/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, uchwały
Nr XXXVII/260//2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W zarządzeniu Nr 185 /2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do nin. zarządzenia.

* 2. W zarządzeniu Nr 208/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do nin. zarządzenia.

* 3. W zarządzeniu Nr 211/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do nin. zarządzenia.

§ 4. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo

z 24 czerwca 2014 r.

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/12

o pow. 0,0527 ha, Bp, obręb Wierzchowo ul. Długa, KW Nr KO1D/00035446/9

niezabudowana.

Dostęp do drogi powiatowej. Na działce znajduje się rampa. Istnieje możliwość przyłączenia wody, kanalizacji, energii, gazu.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny kolejowe”.

ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

9 800,00 zł

zwolniona z VAT ( art. 43 ust.1 pkt 9)

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.08.2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Nieruchomość obciążona nieodpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu w postaci kablowej linii oświetlenia zewnętrznego, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz na prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w wyżej wymienionych celach na rzecz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24.06.2014 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości
i przeznaczenie

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 83/13 pow. 0,1393 ha, obręb Osiek Dr.

KO1D/00019660/7 niezabudowana, obciążona do 31.05.2018r.

Działka bez dostępu do drogi, przeznaczona na powiększenie działek przyległych.

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: tereny zurbanizowane wsi i osiedli”.

Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów przyległych nr 83/1,83/14,83/8, 83/7 i 111/11.

 

Cena: 21 450,00 zł

zwolniona z VAT ( art. 43 ust.1 pkt 9)

Jednorazo-wo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.08.2014 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1, a termin podany zostanie w ogłoszeniu o przetargu ograniczonym.

5.Dodatkowe informacje: tel. 943618836.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo

z 24 czerwca 2014 r.

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/17

o pow. 0,1485 ha, Bp, obręb Wierzchowo ul. Długa, KW Nr KO1D/00036636/5

niezabudowana.

Dostęp do drogi powiatowej. Istnieje dostęp do przyłączenia wody, kanalizacji, energii, gazu.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny kolejowe”.

ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

35 000,00 zł

zwolniona z VAT ( art. 43 ust.1 pkt 9)

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.08.2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

7. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
24 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
24 cze 2014, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
24 cze 2014, godz. 14:44