Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 239/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


ZARZĄDZENIE Nr 239/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/304/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

* 1. W trybie przetargu ograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 239/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14.03. 2014r.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości
i przeznaczenie

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 402/22
o pow. 0,1309 ha, obręb Świerczyna

KO1D/00027808/6 rolna - RV, obciążona do 31.12.2023r.

Działka bez dostępu do drogi, przeznaczona na powiększenie działek przyległych.

Nie obowiązuje od 01.01.2004 r.

Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów przyległych nr 4/3,4/4,4/6,4/7,
402/7 i 402/23.

Cena: 14 400,00 zł.

Jednorazo-wo przed podpisaniem aktu notarialnego.

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 29.04.2014 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Po upływie terminu określonego w pkt 1, zostanie ogłoszony przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości.

6. Dodatkowe informacje: tel. 943618836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
14 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
14 mar 2014, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
14 mar 2014, godz. 11:25