Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 211/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego


ZARZĄDZENIE Nr 211/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 24 września 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały
Nr XXXVII/260//2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową niezabudowaną będącą w użytkowaniu wieczystym wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 211/2013 Wójta Gminy Wierzchowo

z  24 września 2013 r.

Wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/17

o pow. 0,1485 ha, Bp, obręb Wierzchowo ul. Długa, KW Nr KO1D/00036636/5

niezabudowana.

Dostęp do drogi powiatowej. Istnieje dostęp do przyłączenia wody, kanalizacji, energii, gazu.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny kolejowe”.

ustny

przetarg nieograniczony.

 

 

35 000,00 zł

+ 23 % VAT

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.11.2013 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

7. Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
24 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
24 wrz 2013, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
25 wrz 2013, godz. 09:41