Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


ZARZĄDZENIE Nr 210/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 24 września 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/261/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się do zbycia lokal użytkowy wykazanąy w  załączniku niniejszego zarządzenia wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu.

 

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z 24 września

2013 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Lokal użytkowy o pow. 36,3 m2, działka Nr 124/4 pow. 0,3314 ha, udział 121/1000 obręb Osiek Drawski 2, KW Nr KO1D/00036635/8 zabudowana, nieobciążona.

Nieruchom. położona w budynku Nr 2
w Osieku Dr. na parterze, możliwość zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, dwa pomieszczenia.

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „teren zabudowy kolejowej”.

Ustny przetarg nieogra-niczony,

9 000,00 zł

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu.

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.11.2013 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1 i po upływie 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia przetargu.

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
24 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
24 wrz 2013, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
25 wrz 2013, godz. 11:36