Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 208/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia


ZARZĄDZENIE Nr 208/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

* 1. W trybie przetargu ograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 208/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19.09. 2013r.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości
i przeznaczenie

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 83/13 pow. 0,1393 ha, obręb Osiek Dr.

KO1D/00019660/7 niezabudowana, obciążona do 31.05.2018r.

Działka bez dostępu do drogi, przeznaczona na powiększenie działek przyległych.

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: tereny zurbanizowane wsi i osiedli”.

Przetarg ograniczony dla właścicieli gruntów przyległych nr 83/1,83/14,83/8, 83/7 i 111/11.

Cena: 21 450,00 zł + należny podatek VAT

Jednorazo-wo przed podpisaniem aktu notarialnego.

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 04.11.2013 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1, a termin podany zostanie w ogłoszeniu o przetargu ograniczonym.

5.Dodatkowe informacje: tel. 943618836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
19 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
19 wrz 2013, godz. 08:26

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
19 wrz 2013, godz. 08:26