Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie nr GN.6840.5.2014 o I przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo z dnia 28.10.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.5.2014

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 28.10.2014 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 298/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 października 2014 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Wierzchowie przy ul. Długiej, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a I p r z e t a r g na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis nieruchomości, dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 555/85 o pow. 0,3720 ha - RIVa, RIVb, PsIV. KW nr KO1D/00019568/2 - obręb Wierzchowo, ul. Długa. Działka niezabudowana. Dostęp do drogi powiatowej, z możliwością przyłączenia energii, kanalizacji, wody i gazu, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną/usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny zurbanizowane wsi i osiedli”.

ustny przetarg nieograniczony prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Cena wywoławcza 88.000,00 zł,

postąpienie 900,00 zł. Wadium 8.800,00 złotych należy wpłacić do 08.12.2014 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

 

 

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 12 grudnia 2014 r. o godzinie 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel.: 94 36 18 836.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
28 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
28 paź 2014, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
28 paź 2014, godz. 14:16