Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr GN.6840.4.2014 o I przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo dz. nr 522/12 z dnia 18.11.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.4.2014

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 18 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 518 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 302/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a  I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności za nieruchomość

Działka Nr 522/12 o pow. 0,0527 ha, KW nr KO1D/00035446/9 obręb Wierzchowo , ul. Długa, niezabudowana, nieobciążona. Na działce znajduje się rampa. Dostęp do drogi powiatowej z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody i gazu,
z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny kolejowe”.

ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 9 800,00 ( zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ),

Postąpienie 200,00 zł,

Wadium 1 300,00 złotych należy wpłacić do 16.12.2014r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 1100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w BIP - www.bip.wierzchowo.pl

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo w dniu 18.11.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
18 lis 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
18 lis 2014, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
18 lis 2014, godz. 14:56