Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr GN. 6840.3.2014 r. o rokowaniach po przetargach ograniczonych


O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.3.2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 39 ust.2, art. 67 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) oraz §25-30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo Nr 239/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a:

podjęcie rokowań po trzech przetargach ograniczonych zakończonych skutkiem negatywnym
w prawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Świerczyna stanowiącej własność Gminy Wierzchowo na rzecz właścicieli gruntów przyległych.

 1. Adres i oznaczenie nieruchomości

Obręb Świerczyna, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 402/22 o powierzchni 0,1309 ha. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KO1D/00027808/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

2. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest bez dostępu do drogi i przylega do następujących działek : nr 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 402/7 i 402/23.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Teren przeznaczony na cele rekreacyjno-ogrodowe.

 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości 12 000,00 zł.

Obciążenia nieruchomości : umowa dzierżawy do 31 grudnia 2023 r.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość : brak.

 2. Terminy przeprowadzonych przetargów ograniczonych:

I - 16 maja 2014 r., II - 23 czerwca 2014 r., III - 29 lipca 2014 r.

 1. Zgłoszenia do udziału w rokowaniach :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie do rokowań - Świerczyna 402/22” do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, sekretariat I piętro.

Zgłoszenie winno zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwa jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Termin i miejsce rokowań :

03 września 2014 r. godz. 10.05 Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, pokój Nr 25.

 1. Warunki rokowań:

  1. nabywcą nieruchomości zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza,

  2. istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty z tym, że niespłacona część ceny

po wpłaceniu I raty przed podpisaniem aktu notarialnego podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez NBP ( art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami) i płatna może być w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych najpóźniej do 31 października 2018 r. Dla zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o pierwszą ratę, nabywca ustanawia w księdze wieczystej hipotekę na rzecz Gminy Wierzchowo.

 1. Zaliczka :

a) zaliczka w wysokości 1 200,00 zł winna być wpłacona w pieniądzu tytułem

zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 28 sierpnia 2014 r. na rachunek Gminy Wierzchowo PKO BP S.A. Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
b) zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, lecz nie później niż do trzech dni po zamknięciu rokowań,

c) zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą -

zalicza się na poczet 100% ceny nabycia.

 1. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie

ustawowym - Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 1. Gminie przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 2. Informacje dodatkowe

1.Nabywca zobowiązany jest do zapłaty części ceny sprzedaży określonej w protokóle z rokowań

najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.

2.Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem, w tym również koszty notarialne.

Informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju Nr 16 ( II piętro), tel. 094 3818 836.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
01 sie 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
01 sie 2014, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
01 sie 2014, godz. 10:51