Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr GN.6840.3.2014 o przetargu ograniczonym w obrębie Świerczyna z dnia 15 kwietnia 2014 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.3.2014

O PRZETARGU OGRANICZONYM w obrębie Świerczyna

z dnia 15.04.2014 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 942), Zarządzenia Nr 239/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego:

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 402/22 o pow. 0,1309 ha, obręb Świerczyna

KW KO1D/00027808/6 niezabudowana, nieruchomość obciążona umową dzierżawy do 31.12.2023 r. Brak dostępu do drogi publicznej.

Brak planu. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. teren stanowił: „Tereny zurbanizowane wsi i osiedli, tereny użytków rolnych”.

Ustny przetarg ograni-

czony

Przetarg ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich
Nr 4/3,4/4,4/6,4/7,402/7 i 402/23. Cena wywoławcza wynosi 14 400,00 zł, postąpienie 150,00 zł. Wadium
1 500,00 zł należy wpłacić do 12.05.2014 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 16 maja 2014 r. o godzinie 1000 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,
a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Przetarg ograniczony: Właściciele działek sąsiednich Nr 4/3,4/4,4/6,(pozostałe działki o nr 4/7,402/7 i 402/23 są własnością Gminy Wierzchowo) mogą przystąpić do przetargu zgłaszając swoje uczestnictwo na piśmie do dnia 12 maja 2014 r. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona
w siedzibie tut. Urzędu Gminy nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
16 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
16 kwi 2014, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
16 kwi 2014, godz. 11:15