Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr GN.6840.13.2013 o VIII przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo z dnia 29.09.2014 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.13.2013

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 29 września 2014 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), zarządzenia Nr 211/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zarządzenia Nr 269/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo Nr 185 /2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 208/2013 z dnia 19 września 2013 r. i Nr 211/2013 z dnia 24 września 2013 r. , Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

VIII p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 522/17

o pow. 0,1485 ha, KW Nr KO1D/00036636/5 obręb Wierzchowo , ul. Długa, niezabudowana., nieobciążona. Dostęp do drogi powiatowej, z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody i gazu, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną/usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny kolejowe”.

VIII ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 35 000,00 zł,

postąpienie 400,00 zł. Wadium 3 500,00 złotych należy wpłacić do 29.10.2014 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
Zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 04 listopada 2014 r. o godzinie 1015. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel.: 094 36 18 836.

Terminy poprzednich przetargów: 19.11.2013 r.,20.01.2014r.,24.02.2014 r.,28.03.2014 r.,19.05.2014r., 23.06.2014r., 03.09.2014r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
29 wrz 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
29 wrz 2014, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
29 wrz 2014, godz. 14:56