Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr 6840.8.2013 o przetargu nieograniczonym w obrębie Żabinek z dnia 16 października 2013 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.8.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Żabinek

z dnia 16.10.2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 169/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

IV p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 54/11

o pow. 0,2400 ha, KW Nr KO1D/00022132/1 obręb Żabinek, nieruchomość zabudowana, nieobciążona. Dostęp do drogi powiatowej. Teren uzbrojony, po byłym SKR -zabudowany dwoma wiatami magazynowo - garażowymi o pow. 39,00 m2 i 117,8 m2 pokrytymi eternitem
z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i/lub usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny zurbanizowane wsi
i osiedli”.

IV ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 29 500,00 zł,

Postąpienie 400,00 zł. Wadium 3 000,00 złotych należy wpłacić do 13.11.2013 r. na konto: PKO BP S.A. o/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 19 listopada 2013 r. o godzinie 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Terminy poprzednich przetargów: 30.07.2013 r.; 10.09.2013 r.;15.10.2013 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
17 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
17 paź 2013, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
17 paź 2013, godz. 08:33