Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr 6840.7.2012 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek Dr. z dnia 4.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.7.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Osiek Drawski

z dnia 4.06.2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 117/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

V p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma

zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin

i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 98/27 o pow. 0,0975 ha,

obręb Osiek Drawski nr 36a/1, budynek 4 - lokalowy, KW KO1D/00013010/4, lokal mieszk. obciążony umową najmu do 31.07.13 r. sąsiedztwo - zabudowa mieszkalna, dostęp do drogi publicznej. Lokal mieszk. o pow.58,10 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, ppokój)+ piwnica 7,7 m2 i kotłownia - 18,9 m2 = 84,7 m2,KW Nr KO1D/00015787/2. Kotłownia obciążona służebnością ogrzewania lokali nr 2 i 3.

Brak planu. Do 31.12.2003r. plan stanowił: zabudowa mieszkalno-produkcyjna.

Rok budowy: 1998r.

V ustny przetarg nieograni -

czony

Cena wywoławcza 85 000,00 zł, w tym cena udziału w gruncie 2 875,00 zł, postąpienie 900,00 zł.

Wadium - 9 000,00 złotych należy wpłacić

do 28.06.2013 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 4 lipca 2013r. o godzinie 1000 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100 % ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836

Terminy poprzednich przetargów: 28.08.2012 r.; 01.10.2012r., 17.04.2013r.,24.05.2013r..


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
05 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
05 cze 2013, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
05 cze 2013, godz. 08:30