Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr 6840.4.2013 o przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo z dnia 13.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.4.2013

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 13.06.2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 185/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 522/12

o pow. 0,0527 ha, KW Nr KO1D/00035446/9 obręb Wierzchowo , ul. Długa, niezabudowana., nieobciążona. Na działce znajduje się rampa. Dostęp do drogi powiatowej, z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody i gazu, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny kolejowe”.

I ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 9 800,00 zł,

Postąpienie 200,00 zł. Wadium 1 300,00 złotych należy wpłacić do 10.07.2013 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 15 lipca 2013 r. o godzinie 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
13 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
13 cze 2013, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
13 cze 2013, godz. 07:39