Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr 6840.3.2012 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek Drawski z dnia 22.04.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.3.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Osiek Drawski

z dnia 22.04.2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 102/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

VII p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg W-owo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin

i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 98/27 o pow. 0,0975 ha, Osiek Drawski nr 36a/2, KW KO1D/00013010/4, zabudowana, lokal mieszk. obciążony umową najmu do 31.07.2013 r. sąsiedztwo - zabudowa mieszkalna, dostęp do drogi publicznej. Lokal mieszk. o pow. 67,00 m2 (3 pokoje kuchnia, łazienka, ppokój)+ piwnica 20,5 m2, KW Nr KO1D/00015788/2.

Brak planu. Do 31.12.2003r. plan stanowił: zabudowa mieszkalno-produkcyjna.

VII przetarg nieograni-

czony

Cena wywoławcza 89 000,00 zł,

postąpienie 1000,00 zł.

Wadium 5 000,00 złotych należy wpłacić

do 17.05.2013 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana w

przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 24 maja 2013r. o godzinie 1015 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100 % ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Terminy poprzednich przetargów: 04.06.2012 r., 09.07.2012 r. , 14.08.2012 r., 18.09.2012 r.,30.10.2012r., 17.04.2013r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
22 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
22 kwi 2013, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
22 kwi 2013, godz. 14:05