Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Nr 6840.14.2013 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek Drawski z dnia 15 kwietnia 2014 r.


 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.14.2013

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Osiek Drawski

z dnia 15.04.2014 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia i zarządzenia Nr 219/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r., Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

IV p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Lokal użytkowy o pow. 36,3 m2 położony na działce nr 124/4 opow. 0,3314 ha, z udziałem 115/1000, obręb Osiek Drawski 2, KW Nr 00036635/8

nieobciążona. Dostęp do drogi powiatowej, z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody, z możliwością zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, składający się z dwóch pomieszczeń.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „teren zabudowy kolejowej”.

IV ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 9 000,00 zł,

postąpienie 200,00 zł. Wadium w wysokości 900,00 złotych należy wpłacić do 14.05.2014 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 19 maja 2014 r. o godzinie 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Terminy poprzednich przetargów: 20.01.2014 r.,24.02.2014r.,28.03.2014 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
16 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
16 kwi 2014, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
16 kwi 2014, godz. 11:16