Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie GN.6840.7.2013 z dnia 18 października 2013 r. II rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego w Osieku Dr.


 

O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.7.2013

z dnia 18 października 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 39 ust.2, art. 67 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz §25-30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo Nr 117/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

 

Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza podjęcie II rokowań po pięciu przetargach zakończonych skutkiem negatywnym w prawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 36a/1 położonego
w miejscowości Osiek Drawski stanowiącego własność Gminy Wierzchowo.

 

 1. Adres i oznaczenie nieruchomości

Obręb Osiek Drawski, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 98/27
o powierzchni 0,0975 ha. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KO1D/00013010/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

 1. Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny położony w budynku dwukondygnacyjnym, czterorodzinnym, całkowicie podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym kryty blachą trapezową. Budynek wybudowany w latach dziewięćdziesiątych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KO1D/00015787/2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń położonych na parterze:

- pokój 1 - 18,6 m2

- pokój 2 - 18,0 m2

- kuchnia - 13,3 m2

- łazienka + WC - 4,1 m2

- przedpokój - 4,1 m2

Razem: -58,1 m2

Powierzchnia przynależna:

- kotłownia nr 1 -18,9 m2

- piwnica nr1 - 7,7 m2

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi wynosi 84,7 m2 .

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Teren przeznaczony na cele mieszkalne.

 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości 75 000,00 zł.

 1. Obciążenia nieruchomości : brak.

 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość : brak.

 3. Terminy przeprowadzonych przetargów:

I - 28 sierpnia 2012 r., II - 01 października 2012 r., III - 17 kwietnia 2013 r., IV - 24 maja 2013 r.,
V - 04 lipca 2013 r.; rokowania: I - 17.10.2013 r.

 1. Zgłoszenia do udziału w rokowaniach :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie do rokowań - Osiek Drawski” do dnia 21 listopada 2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, sekretariat I piętro.

 

Zgłoszenie winno zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwa jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Termin i miejsce rokowań :

22 listopada 2013 r. godz. 10.00 Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, pokój Nr 25.

 

 1. Warunki rokowań:

  1. nabywcą nieruchomości zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza,

  2. istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Pierwsza część ceny (I rata)

w wysokości 20.000 zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez NBP ( art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami) i płatna najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Dla zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o pierwszą ratę, nabywca ustanawia w księdze wieczystej hipotekę na rzecz Gminy Wierzchowo.

 1. Zaliczka :

  1. 5 000,00 zł winno być wpłacone w pieniądzu tytułem zabezpieczenia kosztów

w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy do 15 listopada 2013 r. na rachunek Gminy Wierzchowo PKO BP S.A. Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
b) zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, lecz nie później niż do trzech dni po zamknięciu rokowań,

c) zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą - zalicza się na poczet nabycia.

 1. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie ustawowym - Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 2. Gminie przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 3. Informacje dodatkowe

1.Nabywca zobowiązany jest do zapłaty części ceny sprzedaży określonej
w protokóle z rokowań najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.

2.Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem, w tym również koszty notarialne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju Nr 16 ( II piętro), tel. 094 3818 836.

 

Zastrzega się prawo odwołania rokowań w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
18 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
18 paź 2013, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
18 paź 2013, godz. 10:11