Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 39/3 w Będlinie i 469/7 w Żeńsku

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.5.2015

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 44/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo:

 

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki,
nr księgi wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium,

termin i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności

za nieruchomość

Działka Nr 39/3 o pow. 0,0627 ha, KW nr KO1D/00024468/9 obręb Będlino. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieobciążona. W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe zagrodowe. Kształt działki regularny, teren równy, nieogrodzony. Na terenie działki znajduje się odcinek sieci energetycznej i napowietrzna linia energetyczna. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzaczenia. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako RV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił: „zasoby środowiska przyrodniczego - tereny użytków rolnych.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 7.000,00 zł

(zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

 

Postąpienie 210,00 zł.

 

Wadium 700,00 złotych należy wpłacić do 21.01.2016 r. r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102

0188 1861 z podaniem w tytule wpłaty nr działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. o godzinie 1030.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 469/7 o pow. 0,13 ha, KW nr KO1D/00037682/9 obręb Żeńsko. Nieruchomość niezabudowana, nieobciążona. W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, grunty leśne. Kształt działki regularny, teren równy, stanowi wyniesienie terenowe w stosunku do drogi publicznej. Na terenie działki znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzaczenia. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako S-RV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił: „zasoby środowiska przyrodniczego - tereny leśne.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 8.100,00 zł

(zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

 

Postąpienie 250,00 zł.

 

Wadium 800,00 złotych należy wpłacić do 21.01.2016 r. r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102

0188 1861 z podaniem w tytule wpłaty nr działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu
26 stycznia 2016 r. o godzinie 1100.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju nr 25 w dniu 26 stycznia 2016 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Termin poprzedniego przetargu: 31.08.2015 r., 6.10.2015 r., 27.11.2015 r.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.wierzchowo.pl

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
21 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
21 gru 2015, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
21 gru 2015, godz. 14:42