Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 555/67 położonej w Wierzchowie przy ul. Długiej


O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.2.2015

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 3 września 2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 43/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo:

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności

za nieruchomość

Działka Nr 555/67 o pow. 0,0808 ha, KW nr KO1D/00024149/7 obręb Wierzchowo , ul. Długa 32b, niezabudowana, nieobciążona. Działka położona przy drodze powiatowej, z możliwością przyłączenia energii, kanalizacji, wody i gazu.
W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako RIVa i PsIV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „tereny zurbanizowane wsi i osiedli.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 20.000,00 zł (zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

Postąpienie 600,00 zł.

Wadium 2.000,00 złotych należy wpłacić do 01.10.2015 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861
z podaniem w tytule wpłaty nr działki.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju nr 25 w dniu 6 października 2015 r. o godzinie 930. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne
w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Termin poprzedniego przetargu: 27.08.2015 r.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w BIP - www.bip.wierzchowo.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
03 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
03 wrz 2015, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
03 wrz 2015, godz. 14:13