Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na działce nr 124/4 w Osieku Drawskim


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.8.2015

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Osiek Drawski

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo:

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży

Termin i warunki płatności za nieruchomość,

Lokal użytkowy o pow. 36,3 m2 położony na działce nr 124/4 o pow. 0,3314 ha, z udziałem 115/1000, obręb Osiek Drawski ,

KW Nr 00037346/2

nieobciążona. Dostęp do drogi powiatowej. Lokal składający się z dwóch pomieszczeń z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody z możliwością zmiany sposobu użytkowania. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy do 31.12.2003 r. stanowił.: „teren zabudowy kolejowej”.

Ustny przetarg

nieograniczony

Cena wywoławcza 7 750,00 zł

Wadium w wysokości 800,00 złotych należy wpłacić do 21.01.2016 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861

z podaniem w tytule wpłaty nr działki.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju nr 25 w dniu 26 stycznia 2016 r. o godzinie 900. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.wierzchowo.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
21 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
21 gru 2015, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
21 gru 2015, godz. 11:35