Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 39/2, 39/3 w Będlinie i 469/7 w Żeńsku


O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.5.2015

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia
Nr 44/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo:

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki,
nr księgi wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium,

termin i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności

za nieruchomość

Działka Nr 39/2 o pow. 0,0691 ha, KW nr KO1D/00024468/9 obręb Będlino. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieobciążona. W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe zagrodowe. Kształt działki regularny, teren równy, nieogrodzony.

Na terenie działki znajduje się odcinek sieci kanalizacyjnej, napowietrzna linia energetyczna wzdłuż granicy działki od strony drogi oraz pojedyncze drzewa i zakrzaczenia. Działka posiada
bezpośredni dostęp do drogi. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako RV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił: „zasoby środowiska przyrodniczego - tereny użytków rolnych.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 7.000,00 zł (zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

Postąpienie 210,00 zł.

Wadium 700,00 złotych należy wpłacić do 27.08.2015 r. r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102
0188 1861.

Przetarg odbędzie się w dniu
31 sierpnia 2015 r. o godzinie 1000.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 39/3 o pow. 0,0627 ha, KW nr KO1D/00024468/9 obręb Będlino. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieobciążona. W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe zagrodowe. Kształt działki regularny, teren równy, nieogrodzony. Na terenie działki znajduje się odcinek sieci energetycznej i napowietrzna linia energetyczna. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzaczenia. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako RV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił: „zasoby środowiska przyrodniczego - tereny użytków rolnych.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 7.000,00 zł (zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

Postąpienie 210,00 zł.

Wadium 700,00 złotych należy wpłacić do 27.08.2015 r. r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102

0188 1861.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 1030.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 469/7 o pow. 0,13 ha, KW nr KO1D/00037682/9 obręb Żeńsko. Nieruchomość niezabudowana, nieobciążona. W sąsiedztwie działki usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, grunty leśne. Kształt działki regularny, teren równy, stanowi wyniesienie terenowe w stosunku do drogi publicznej. Na terenie działki znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzaczenia. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jako S-RV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił: „zasoby środowiska przyrodniczego - tereny leśne.”

ustny

przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 8.100,00 zł (zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ).

Postąpienie 250,00 zł.

Wadium 800,00 złotych należy wpłacić do 27.08.2015 r. r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102

0188 1861.

Przetarg odbędzie się w dniu
31 sierpnia 2015 r. o godzinie 1100.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju nr 3 w dniu 31 sierpnia 2015 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne
w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.wierzchowo.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
27 lip 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
27 lip 2015, godz. 09:05

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
27 lip 2015, godz. 09:05