Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Osieku Drawskim


O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.1.2015

O PRZETARGU OGRANICZONYM w obrębie Osiek Drawski

z dnia 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 43/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo:

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium,

Termin i warunki

płatności

za nieruchomość

Działka nr 343/8 o pow. 0,1626 ha, obręb Osiek Drawski,

KO1D/00037744/2, niezabudowana, nieruchomość obciążona umową dzierżawy do 29.09.2015 r. W sąsiedztwie zlokalizowane są grunty rolne i zabudowa mieszkaniowa. Brak dostępu do drogi publicznej.

Brak planu. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. teren stanowił: „Zasoby środowiska przyrodniczego - tereny użytków rolnych.”

Ustny przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich
Nr 66/1, 66/2, 69/2, 69/1, 343/7, 343/9.

Cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł (zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ),

Postąpienie 100,00 zł.

Wadium 500,00 zł należy wpłacić do 24.08.2015r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 3 w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godzinie 1120 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,
a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Przetarg ograniczony: Właściciele działek sąsiednich nr 66/1, 66/2, 69/2, 69/1, 343/7(działka nr 343/9 jest własnością Gminy Wierzchowo) mogą przystąpić do przetargu zgłaszając swoje uczestnictwo na piśmie do dnia 24 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać imię, nazwisko i adres oferenta, dokumenty potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona
w siedzibie tut. Urzędu Gminy nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel.: 094 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
24 lip 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
24 lip 2015, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
24 lip 2015, godz. 12:34