Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w postaci papierowej lub elektronicznej można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: wierzchowo@wierzchowo.pl
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
 3. pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchowo

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352, tj:

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. tajemnicę przedsiębiorcy,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd Miasta Piły, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Miasta Piły,
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Prezydent Miasta Piły.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie bip.wierzchowo.pl lub publicznie udostępnionych w inny sposób (np. zamieszczonych w serwisie internetowym Gminy Wierzchowoy – http://www.wierzchowo.pl) obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Wójt Gminy Wierzchowo może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Wójt Gminy w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wójt Gminy Wierzchowo nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez osoby trzecie, ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Wójt Gminy Wierzchowo może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wójt Gminy Wierzchowo może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłaty powyższe ustalane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 156/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Wójta Gminy Wierzchowo ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi Wójta Gminy Wierzchowo o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Wierzchowo, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Wójta Gminy Wierzchowo o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchowo – odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 18-11-2016 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Suchoński 18-11-2016 11:51