Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

- Referat organizacyjny

Stanowisko ds. techniczno - kancelaryjnych - Danuta Romaniec
tel: 94 361 83 27
 e-mail: sekretariat@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 15


Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr - Aneta Adamska
tel. 94 361 88 34
e-mail: kadry@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 9 


Stanowisko ds. obsługi radyDanuta Łukaszewska
tel: 94 361 88 35
e-mail: rada@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
 Parter, pokój nr 3


Informatyk - Maciej Furykiewicz
tel: 94 361 88 47
e-mail: informatyk@wierzchowo.pl


Godziny przyjmowania interesantów:
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu.

Do zadań referatu organizacyjnego należy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,
 2. zapewnienie obsługi Rady Gmin, a w szczególności:
 • podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady,
 • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji,
 • przekazywanie radnym materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady i Komisji,
 • obsługa organizacyjna i kancelaryjna posiedzeń Rady i Komisji,
 • opracowywanie, przy współudziale Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, planów pracy oraz udzielanie pomocy w ich realizacji,
 • udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
 • prowadzenie rejestru uchwał, wniosków Komisji i radnych,
 • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego
 • wdrażanie uchwał Rady Gminy, przygotowanie informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Sesjach Rady Gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
 • ogłaszanie poprzez obwieszczenia treści podejmowanych uchwał,
 • przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
 • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy dokumentacji kadrowej związanej z czynnościami z zakresu prawa pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
 3. naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu i pracownikom interwencyjnym,
 4. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników w ramach stosunku pracy osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno prawne,
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,
 6. prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń odnośnie:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • składek ZUS,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 1. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowanie prac interwencyjnych, publicznych dla osób bezrobotnych z terenu Gminy oraz organizowanie kontroli realizacji pracy wykonywanej przez bezrobotnych, współpraca w tym zakresie z sołtysami,
 2. organizowanie badań profilaktycznych pracowników szczególnie badań lekarskich wstępnych i okresowych
 3. prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzorowanie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 4. organizowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
 5. zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców przez Urząd,
 6. wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu wyborów, referendów,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla pracowników urzędu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 8. prowadzenie sekretariatu urzędu i dziennika korespondencji urzędowej,
 9. wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji,
 10. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem należytego stanu technicznego sprzętu, maszyn i urządzeń oraz zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prowadzenie magazynu materiałowego, ubezpieczenia, ewidencji i nadzoru majątku urzędu,
 11. zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach urzędu, zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz bieżąca konserwacja.
 12. prenumerata wydawnictw naukowych, dzienników i czasopism,
 13. rejestr pieczątek, zamawianie pieczęci a także dokonywanie likwidacji nieaktualnych i zużytych,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy , a w szczególności:
 • organizowania ochrony informacji niejawnych prowadzenie kancelarii tajnej bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • klasyfikowania informacji niejawnych,
 • udostępniania informacji niejawnych, egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • realizowanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, podlegającego bezpośrednio Wójtowi. Zakres zadań Pełnomocnika obejmuje:
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • prowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy określonych w „Wykazie osób mających dostęp do informacji niejawnych”
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
 • zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 1. obsługa samorządu mieszkańców, a w szczególności:
 • prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i rad sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów,
 • informowanie Wójta o treści projektów uchwal i podjętych uchwałach
 • ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania,
 • współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
 • aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Wójtowi projektu zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizowanie konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z kompetencjami Rady dotyczącymi przeprowadzania referendów,
 1. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu, w szczególności:
 • sporządzenie strony internetowej Gminy i wprowadzanie bieżącej informacji z działalności Gminy, umieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń itp.
 • systematyczne wprowadzanie danych do BIP według obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • nadzór nad przeglądami i konserwacjami systemów służących do przetwarzania danych osobowych, systemem komunikacji w sieci komputerowej,
 • nadzór nad naprawami konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń oraz programów komputerowych,
 • prowadzenie analizy w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w komputery
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych,
 • nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
 • współdziałanie przy opracowywaniu i monitorowaniu zabezpieczeń zbiorów danych osobowych,
 • podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,
 • bieżąca analiza ofert rynku programów komputerowych dla samorządu gminnego pod kątem przydatności ich dla pracy merytorycznej Urzędu Gminy,
 • świadczenie pomocy merytorycznej pracownikom Urzędu Gminy w zakresie wprowadzania nowych programów komputerowych, bieżącego ich funkcjonowania oraz stałej aktualizacji dostosowując do aktualnych wymagań.
 1. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury, 
 2. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 3. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 15-02-2011 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Suchoński 12-03-2020 13:20