Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

- Referat finansów i budżetu

Kierownik Wydziału: Marta Chłopek - skarbnik gminy

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: Misiun Katarzyna
tel: 36-18-327
e-mail: podatki.oplaty@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 11

Stanowisko ds. księgowości dochodów: Magdalena Kujawa
tel: 36-18-327
e-mail: podatki@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12
 

Stanowisko ds. księgowości wydatków: Paulina Bocheńska
tel: 36-18-327
e-mail: wydatki@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 10

Stanowisko ds. rachuby płac - Dorota Małocha
tel: 94 361 88 44
e-mail: place@wierzchowo.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
 Piętro I, pokój nr 12

Godziny przyjmowania interesantów:
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu.

Zadania referatu

 

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
 2. Opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
 3. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
 4. Przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian w budżecie,
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących pożyczek i kredytów długoletnich oraz zaciąganych zobowiązań,
 6. Przedkładanie Wójtowi Gminy projektów planów finansowych zakładów budżetowych i instytucji kultury do analizy i weryfikacji,
 7. Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 8. Okresowe analizowanie wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy,
 9. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne gminy,
 10. Sporządzanie bilansów łącznych oraz bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
 11. Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji budżetu,
 13. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy z uwzględnieniem rozrachunków z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 14. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 15. Opracowywanie w części finansowej wniosków o udzielenie pożyczek i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 16. Koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Urzędu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
 17. Obsługa finansowo – księgowa Urzędu wraz z prowadzeniem księgowości funduszy celowych,
 18. Prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązujących w tym zakresie sprawozdań,
 19. Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 20. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetowych oraz naliczanie i odprowadzanie przedpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczania podatku VAT.
 21. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie ustalenia wysokości zobowiązań pieniężnych, a także orzekania w sprawach ulg, umorzeń zobowiązań, odroczeń i rozłożenia na raty należności podatkowych i innych należności,
 22. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień,
 23. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków, wydawanie zaświadczeń,
 24. Prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki,
 25. Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych,
 26. Zabezpieczanie hipoteczne należności gminy,
 27. Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz dokonywanie zmian w podatkach na podstawie składanych deklaracji, informacji oraz zawiadomień,
 28. Ewidencja księgowa podatków i współpraca z Urzędem Skarbowym w celu egzekucji zaległości podatkowych,
 29. Realizowanie powszechności opodatkowania poprzez dokonywania kontroli podatkowych,
 30. Prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 31. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 32. Przygotowywanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatkowych,
 33. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podatków,
 34. Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 11-02-2011 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Furykiewicz 23-10-2019 12:41