herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2012 - 2018 2014-06-25 13:48
Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-25 13:47
Zarządzenie Nr 158/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego... 2014-06-25 13:46
Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2014-06-25 13:45
Zarządzenie Nr 156/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2014-06-25 13:44
Zarządzenie Nr 155/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego... 2014-06-25 13:44
Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 2014-06-25 13:42
Zarządzenie Nr 153/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2014-06-25 13:41
Zarządzenie Nr 152/2012 w sprawie powołania zespołów spisowych. 2014-06-25 13:40
Zarządzenie Nr 151/2012 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego budowy placów zabaw w miejscowościach: Wierzchowo, Żabin, Żeńsko, Świerczyna, Sośnica, Będlino, Otrzep, Wielboki, Radomyśl. 2014-06-25 13:39
Zarządzenie Nr 150/2012 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 2014-06-25 13:38
Zarządzenie Nr 149/2012 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Wierzchowo 2014-06-25 13:33
Zarządzenie Nr 148/2012 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo dokonujących czynności kontrolnych. 2014-06-25 13:32
Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ... 2014-06-25 13:30
Zarządzenie Nr 146/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-06-25 13:28
Zarządzenie Nr 145/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2014-06-25 13:27
Zarządzenie Nr 144/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2012 - 2018 2014-06-25 13:27
Zarządzenie Nr 143/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-25 13:26
Zarządzenie Nr 142/2012 w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2014-06-25 13:25
Zarządzenie Nr 141/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 2014-06-25 13:24
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru uczniów do realizacji projektu pt. "Dziś nauka - jutro sukces" 2014-06-25 13:22
Zarządzenie Nr 139/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu gospodarowania odpadami w Gminie Wierzchowo 2014-06-25 13:21
Zarządzenie Nr 138/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-25 13:20
Zarządzenie Nr 137/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-06-04 12:06
Zarządzenie Nr 136/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-06-04 12:05
Zarządzenie Nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-06-04 12:04
Zarządzenie Nr 134/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złozonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ... 2014-06-04 12:02
Zarządzenie Nr 133/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku 2014-06-04 12:01
Zarządzenie Nr 132/2012 w sprawie zwołania zebrania ogółu mieszkańców sołectwa Żeńsko, dla przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej 2014-06-04 11:59
Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie zwołania zebrania ogółu mieszkańców sołectwa Radomyśl, dla przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej 2014-06-04 11:58
Zarządzenie Nr 130/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-04 11:56
Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 lutego 2012r. 2014-06-04 11:54
Zarządzenie Nr 128/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, ... uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymaganych za I półrocze 2012 roku 2014-06-04 11:52
Zarządzenie Nr 127/2012 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Wierzchowo 2014-06-04 11:49
Zarządzenie Nr 126/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-04 11:47
Zarządzenie Nr 125/2012 w sprawie określenia zadań realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Świerczyna - Otrzep 2014-06-04 11:46
Zarządzenie Nr 124/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-06-04 11:45
Zarządzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktoego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-06-04 11:44
Zarządzenie Nr 122/2012 w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-06-04 11:42
Zarządzenie Nr 121/2012 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2014-06-04 11:41
Zarządzenie Nr 120/2012 w sprawie zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2012 - 2018 2014-06-04 11:40
Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2014-06-04 11:39
Zarządzenie Nr 118/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wierzchowo 2014-06-04 11:38
Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-06-04 11:37
Zarządzenie Nr 116/2012 zmieniające Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty dobowej za wynajem sal w remizach OSP Gminy Wierzchowo. 2012-06-28 15:32
Zarządzenie Nr 115/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2012-06-28 15:30
Zarządzenie Nr 114/2012 w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-06-28 15:29
Zarządzenie Nr 113/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. 2012-06-28 15:28
Zarządzenie Nr 112/2012 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 2012-06-28 15:27
Zarządzenie Nr 111/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2012-06-28 15:25
Zarządzenie Nr 110/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-28 15:24
Zarządzenie Nr 109/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-06-28 15:23
Zarządzenie Nr 108/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2012-06-28 15:22
Zarządzenie Nr 107/2012 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawu w miejscowości Świerczyna. 2012-06-28 15:21
Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2012 rok. 2012-06-28 15:19
Zarządzenie Nr 105/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2012-06-28 15:14
Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. 2012-06-28 15:12
Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-06-28 15:11
Zarządzenie Nr 102/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-06-28 15:10
Zarządzenie Nr 101/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2012-06-28 15:08
Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-28 15:07
Zarządzenie Nr 99/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2012-06-28 15:06
Zarządzenie Nr 98/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 2011. (ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻĄ OBJĘTOŚĆ DOKUMET DOSTEPNY DO WGLĄDU W URZĘDZIE GMINY WIERZCHOWO) 2012-06-28 15:05
Zarządzenie Nr 97/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. racjonalizacji kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Wierzchowo. 2012-06-28 15:02
Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Wierzchowo w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 2012-06-28 15:01
Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i zbycia. 2012-06-28 15:00
Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wierzchowo Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. 2012-06-28 14:59
Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-06-28 14:58
Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie powołania komisji do kontroli poprawności wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Wierzchowo w 2011 roku klubom sportowym działającym na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-06-28 14:57
Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-28 14:55
Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 2012-06-28 14:54
Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy. 2012-06-28 14:53
Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2012-06-28 14:52
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych. 2012-06-28 14:51
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie ustalenia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r. 2012-06-28 14:50
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo. 2012-06-28 14:49