Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 27 stycznia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do zbycia i dzierżawy

 

 

Na podstawie art.34 ust. art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo,
Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

* 2. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku Nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 27 stycznia 2012 r.

 

W Y K A Z z dnia 27.01.2012 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 164

pow. 0,20 ha,

obręb Żabinek, KW 22133 nieruchomość obciążona do 15 kwietnia 2012 r.

 

Przedmiot dzierżawy: działka po byłej kopalni żwiru

 

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny rolne”.

 

Bezprzetargowo.

 

 

30,00 zł rocznie

 

 

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy od 15 stycznia 2002 r.

3.Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - Zarządzeniem Wójta o wysokości stawek za dzierżawę.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 27 stycznia 2012 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 555/92 pow. 0,0379 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00029612/9niezabudowana, obciążona do 30.09.2021 r.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się osiedle wielorodzinne, dostęp z drogi utwardzonej

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

Ustny przetarg nieogra-niczony,

1 530,00 zł + 23% pod. VAT od ceny
z przetargu,
oraz koszty przygotowania 1 060,00 zł

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu.

 

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
    w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2012 r.

  1. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

  2. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu
określonego w pkt 1.

  1. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 89/2012

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 27.01. 2012 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/16 pow. 0,0307 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr

KO1D/00035446/9 zabudowana, obciążona na czas nieoznaczony

Budynek magazynowy o pow. 108,80 m2, wykorzystywany na zakład meblowy, z przyległą rampą.

Plan nieaktualny, do 31.12.2003r. teren stanowił „dworzec kolejowy- tereny kolejowe” .

Bezprze-targowo na rzecz najemcy

Cena: 22 000,00zł + koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
w wysokości
710,00 zł.

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2012 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1.

5.Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 89/2012

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 27.01. 2012 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 236/2 pow. 0,2413 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr

KO1D/00032472/9 niezabudowana, nieobciążona

Droga przechodząca przez gospodarstwo rolne zabudowane.

Plan nieaktualny, do 31.12.2003r. teren stanowił „tereny rolne”.

Bezprzetargo-wo na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych nr 16

i 17/3.

Cena: 3 200,00zł + 23% VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
w wysokości
3 259,00 zł.

Jednorazo-wo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2012 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1.

5.Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 27-01-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:13