herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 301/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... 2014-10-24 12:17
Zarządzenie Nr 300/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2014-10-24 12:16
Zarządzenie Nr 299/2014 w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej postępowania w sprawie prowadzenia bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej. 2014-10-24 12:15
Zarządzenie Nr 298/2014 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wierzchowie przy ul. Długiej. 2014-10-24 12:14
Zarządzenie Nr 297/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo Obwodowej Komisji Wyborczej... 2014-10-24 12:12
Zarządzenie Nr 296/2014 w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sal w remizie OSP Gminy Wierzchowo. 2014-10-24 12:11
Zarządzenie Nr 295/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-10-24 12:11
Zarządzenie Nr 294/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Świerczynie. 2014-10-24 12:10
Zarządzenie Nr 293/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Świerczynie 2014-10-24 12:08
Zarządzenie Nr 292/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego 2014-10-24 12:07
Zarządzenie Nr 291/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2015 roku i lata następne 2014-10-24 12:06
Zarządzenie Nr 290/2014 w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Wierzchowo w ramach projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo 2014-10-24 12:04
Zarządzenie Nr 289/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł" 2014-09-12 12:23
Zarządzenie Nr 288/2014 w sprawie upoważnienia Sekretarza gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-09-12 12:21
Zarządzenie Nr 287/2014 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2014-09-12 12:20
Zarządzenie Nr 286/2014 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy 2014-09-12 12:19
Zarządzenie Nr 285/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 12:17
Zarządzenie Nr 284/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, uwzględniająca stan należności i zobowiązań, o tym wymagalnych za I półrocze 2014 roku 2014-09-12 12:17
Zarządzenie Nr 283/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-12 12:13
Zarządzenie Nr 282/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 12:13
Zarządzenie Nr 281/2014 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2014-09-12 12:12
Zarządzenie Nr 280/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2014-09-12 12:12
Zarządzenie Nr 279/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2014-09-12 12:11
Zarządzenie Nr 278/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 2014-09-12 12:11
Zarządzenie Nr 277/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 12:10
Zarządzenie Nr 276/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 12:09
Zarządzenie Nr 275/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo" 2014-09-12 12:08
Zarządzenie Nr 274/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-12 12:05
Zarządzenie Nr 273/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-12 12:05
Zarządzenie Nr 272/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 12:04
Zarządzenie Nr 271/2014 w sprawie pokrycia przez gminę Wierzchowo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-09-12 12:04
Zarządzenie Nr 270/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 12:02
Zarządzenie Nr 269/2014 w sprawie zmiany zarządzeń Wójta Gminy Wierzchowo Nr 185/2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 208/2013 z dnia 19 września 2013 r. i Nr 211/2013 z dnia 24 września 2013 r. 2014-09-12 12:02
Zarządzenie Nr 266/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2014-09-12 12:01
Zarządzenie Nr 265/2014 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji budżetu Gminy Wierzchowo dla samorządowego zakładu budżetowego 2014-09-12 12:00
Zarządzenie Nr 264/2014 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wierzchowo dla samorządowych instytucji kultury 2014-09-12 11:59
Zarządzenie Nr 263/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów 2014-09-12 11:58
Zarządzenie Nr 262/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności środków trwałych obrony cywilnej oddanych w użyczenie gminie Wierzchowo 2014-09-12 11:56
Zarządzenie Nr 261/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów 2014-09-12 11:55
Zarządzenie Nr 260/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 11:54
Zarządzenie Nr 259/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2014-09-12 11:53
Zarządzenie Nr 258/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 11:52
Zarządzenie Nr 257/2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2014-09-12 11:51
Zarządzenie Nr 256/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2014-09-12 11:51
Zarządzenie Nr 255/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2014-09-12 11:49
Zarządzenie Nr 254/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Wierzchowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest 2014-09-12 11:48
Zarządzenie Nr 253/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-09-12 11:45
Zarządzenie Nr 252/2014 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Żeńsko 2014-09-12 11:44
Zarządzenie Nr 251/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo za 2014 rok 2014-09-12 11:43
Zarządzenie Nr 250/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-09-12 11:42
Zarządzenie Nr 249/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo za 2014 rok 2014-09-12 11:41
Zarządzenie Nr 248/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do weryfikowania w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka 2014-09-12 11:41
Zarządzenie Nr 247/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do weryfikowania w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka 2014-09-12 11:39
Zarządzenie Nr 246/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), za wyjątkiem weryfikowania w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oświadczeń o samotnych wychowywaniu dziecka 2014-09-12 11:38
Zarządzenie Nr 245/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), za wyjątkiem weryfikowania w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oświadczeń o samotnych wychowywaniu dziecka 2014-09-12 11:37
Zarządzenie Nr 244/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2013 rok 2014-09-12 11:18
Zarządzenie Nr 243/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2014-09-12 11:17
Zarządzenie Nr 242/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 221/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Wierzchowo w ramach projektu "Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Wierzchowo" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro 2014-09-12 11:16
Zarządzenie Nr 241/2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wierzchowo 2014-09-12 11:14
Zarządzenie Nr 240/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-12 11:13
Zarządzenie Nr 239/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-09-12 11:13
Zarządzenie Nr 238/2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania wyceny pojemników siatkowych do gromadzenia odpadów komunalnych 2014-09-12 11:12
Zarządzenie Nr 237/2014 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-09-12 11:12
Zarządzenie Nr 236/2014 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i " poufne" w Urzędzie Gminy Wierzchowo 2014-09-12 11:11
Zarządzenie Nr 235/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 11:10
Zarządzenie Nr 234/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2014 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-12 11:09
Zarządzenie Nr 233/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r. 2014-09-12 11:08
Zarządzenie Nr 232/2014 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2014-09-12 11:07
Zarządzenie Nr 231/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2014-09-12 11:07
Zarządzenie Nr 230/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-09-12 11:06
Zarządzenie Nr 229/2014 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-09-12 11:05
Zarządzenie Nr 228/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2014 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-09-12 11:04