herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 227/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 11:50
Zarządzenie Nr 226/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 października 2013 r. 2014-09-11 11:49
Zarządzenie Nr 225/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 11:49
Zarządzenie Nr 224/2013 w sprawie określania procedury przygotowania informacji z prac Wójta Gminy Wierzchowo w okresie międzysesyjnym 2014-09-11 11:48
Zarządzenie Nr 223/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wierzchowo Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 2014-09-11 11:47
Zarządzenie Nr 222/2013 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia zgodności faktycznego stanu na gruncie z dokumentacją geodezyjną 2014-09-11 11:45
Zarządzenie Nr 221/2013 w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Wierzchowo w ramach projektu " Plan Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Wierzchowo" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro 2014-09-11 11:45
Zarządzenie Nr 220/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-09-11 11:41
Zarządzenie Nr 219/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dna 24 września 2013 r. 2014-09-11 11:40
Zarządzenie Nr 218/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. 2014-09-11 11:40
Zarządzenie Nr 217/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe" 2014-09-11 11:39
Zarządzenie Nr 216/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 11:37
Zarządzenie Nr 215/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-11 11:37
Zarządzenie Nr 214/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2014-09-11 11:36
Zarządzenie Nr 213/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-11 11:35
Zarządzenie Nr 212/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 11:35
Zarządzenie Nr 211/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-11 11:34
Zarządzenie Nr 210/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-09-11 11:34
Zarządzenie Nr 209/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2014-09-11 11:33
Zarządzenie Nr 208/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-09-11 11:33
Zarządzenie Nr 207/2013 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność praownika używanego z tytułu podróży służbowej przez pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2014-09-11 11:32
Zarządzenie Nr 206/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Giny Wierzchowo na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2014 roku i lata następne 2014-09-11 11:31
Zarządzenie Nr 205/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 11:30
Zarządzenie Nr 204/2013 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-09-11 11:29
Zarządzenie Nr 203/2013 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2014-09-11 11:28
Zarządzenie Nr 202/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2013 roku 2014-09-11 11:27
Zarządzenie Nr 201/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wierzchowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-09-11 10:34
Zarządzenie Nr 200/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego procedury postępowania dyżurnego po otrzymaniu sygnału o uruchomieni realizacji zadań operacyjnych albo wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu sygnału w ramach systemu stałego dyżuru w gminie Wierzchowo 2014-09-11 10:13
Zarządzenie Nr 199/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 10:11
Zarządzenie Nr 198/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych 2014-09-11 10:10
Zarządzenie Nr 197/2013 w sprawie nadania regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo 2014-09-11 10:08
Zarządzenie Nr 196/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci" 2014-09-11 10:08
Zarządzenie Nr 195/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzeierżawy 2014-09-11 10:06
Zarządzenie Nr 194/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019 2014-09-11 10:06
Zarządzenie Nr 193/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-11 10:05
Zarządzenie Nr 192/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół" 2014-09-11 10:03
Zarządzenie Nr 191/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego" 2014-09-11 09:55
Zarządzenie Nr 190/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo. 2014-09-10 13:15
Zarządzenie Nr 189/2013 w sprawie powołania komisji do określenia wartości urządzeń będących na wyposażeniu hydroforni w miejscowości Żeńsko 2014-09-10 13:13
Zarządzenie Nr 188/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-10 13:12
Zarządzenie Nr 187/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 maja 2013 r. 2014-09-10 13:11
Zarządzenie Nr 186/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. " Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo" 2014-09-10 13:10
Zarządzenie Nr 185/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-10 13:09
Zarządzenie Nr 184/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2014-09-10 13:08
Zarządzenie Nr 183/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-10 13:08
Zarządzenie Nr 182/2013 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych i użytkowych. 2014-09-10 13:07
Zarządzenie Nr 181/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchowo 2014-09-10 13:06
Zarządzenie Nr 180/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-10 13:05
Zarządzenie Nr 179/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2014-09-10 13:04
Zarządzenie Nr 178/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2013 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-10 13:03
Zarządzenie Nr 177/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2014-09-10 13:00
Zarządzenie Nr 176/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-10 12:59
Zarządzenie Nr 175/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo 2014-09-10 12:59
Zarządzenie Nr 174/2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2012 rok 2014-09-10 12:58
Zarządzenie Nr 173/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 2014-09-10 12:54
Zarządzenie Nr 172/2013 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2014-09-10 12:44
Zarządzenie Nr 171/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2013 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-10 12:44
Zarządzenie Nr 170/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-10 12:42
Zarządzenie Nr 169/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-09-10 12:41
Zarządzenie Nr 168/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2014-09-10 12:40
Zarządzenie Nr 167/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczego 2014-09-10 12:39
Zarządzenie Nr 166/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-09-10 12:37
Zarządzenie Nr 165/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych w ramach realizacji Projektu pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 2014-09-10 12:36
Zarządzenie Nr 164/2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. 2014-09-10 12:33
Zarządzenie Nr 163/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-09-10 12:32
Zarządzenie Nr 162/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę i nadbudowę budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo 2014-09-10 12:31
Zarządzenie Nr 161/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projekt Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 2014-09-10 12:28