herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2011-04-19 11:45
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wierzchowo. 2011-04-19 11:42
Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wierzchowo. 2011-04-19 11:41
Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2011-04-19 11:41
Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Preciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2011. 2011-04-19 11:39
Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2011. 2011-04-19 11:38
Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-04-19 11:37
Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości. 2011-04-19 11:36
Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabinek w sprawie podziału sołectwa Żabinek na dwa sołectwa: Żabinek i Radomyśl. 2011-04-19 11:35
Uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabin w sprawie podziału sołectwa Żabin na dwa sołectwa: Żabin i Żeńsko. 2011-04-19 11:33
Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Wierzchowo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 2011-04-19 11:31
Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/168/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005 roku. 2011-04-19 11:30
Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie. 2011-04-19 11:29
Uchwała Nr VI/22/2011 w sprawie nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nietuchomości gruntowej położonej w Wierzchowie. 2011-04-19 11:27
Uchwała Nr VI/21/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005 roku. 2011-04-19 11:25