herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2011-2018. 2012-03-29 13:20
Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2012-03-29 13:19
Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2012-03-29 13:18
Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejsckiego Systemu Społecznego 2007 ..." 2012-03-29 13:17
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania kontroli wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo i Żabinek. 2012-03-29 13:15
Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2012-03-29 13:13
Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert ... 2012-03-29 13:12
Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ... 2012-03-29 13:11
Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2011-2018. 2011-11-08 10:24
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji... 2011-10-26 11:17
Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-10-26 11:15
Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji... 2011-10-26 11:15
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-10-26 11:13
Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej... 2011-10-26 11:13
Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2012 roku 2011-10-26 11:12
Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych... 2011-10-26 11:10
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-10-26 11:09
Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2011-10-26 11:08
Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej. 2011-10-26 11:07
Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2011-10-26 11:06
Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-10-26 11:05
Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie wyznaczenia n aterenie Gminy Wierzchowo Obwodowej Komisji Wyborczej... 2011-10-26 11:04
Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 2011-10-26 11:02
Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za I półrocze 2011 roku. 2011-10-25 14:50
Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. 2011-10-25 14:44
Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie. 2011-10-25 14:32
Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej... 2011-10-25 14:31
Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2011-10-25 14:29
Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dróg gminnych w miejscowości Wierzchowo oraz Żabin. 2011-10-25 14:23
Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2011. 2011-10-25 14:21
Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wierzchowo oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy. 2011-10-25 14:20
Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 2011-08-26 10:05
Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2011-08-26 10:04
Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 2011-08-26 10:03
Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-08-26 10:02
Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ... 2011-08-26 10:00
Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczneg ... 2011-08-26 09:59
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb stawu w miejscowości Świerczyna. 2011-08-26 09:58
Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2011 rok. 2011-08-26 09:56
Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ... 2011-08-26 09:55
Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie zapewnienia całodobowego dyżuru Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w WIerzchowie ... 2011-08-26 09:54
Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej. 2011-08-26 09:52
Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie pokołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ... 2011-08-26 09:50
Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ofertowego ruchomości stanowiących własność miny Wierzchowo. 2011-08-26 09:48
Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2011-08-26 09:46
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabin oraz Żabinek. 2011-08-26 09:45
Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-08-26 09:43
Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2011-08-26 09:42
Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabin oraz Żabinek. 2011-08-26 09:41
Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wierzchowo. 2011-06-20 10:25
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-06-20 10:24
Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie organizacji przyjęcia ewakuowanej ludności na teren Gminy Wierzchowo w ramach ewakuacji III stopnia. 2011-06-20 10:23
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert za realizację zadań publicznych. 2011-06-20 10:21
Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. 2011-06-20 10:16
Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Regulaminu bieżących prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wierzchowie.". 2011-06-20 10:14
Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2011-06-20 10:08
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo. 2011-06-20 10:00
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Wierzchowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo... 2011-06-20 09:59
Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo. 2011-06-20 09:56
Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-06-20 09:54
Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bodżetu Gminy Wierzchowo za rok 2010. 2011-06-20 09:53
Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie ustalenia procedur procesu windykacji należności... 2011-06-20 09:52
Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2011-05-11 11:55
Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-05-11 11:55
Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie organizacji przyjęcia ewakuowanej ludności na teren gminy Wierzchowo w ramach ewakuacji III stopnia. 2011-05-11 11:55
Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich na terenie Gminy Wierzchowo, na których dokonany zostanie wybór sołtysów i członków rad sołeckich. 2011-05-11 11:55
Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 07.02.2011 roku. 2011-05-11 11:55
Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Wierzchowo, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy Wierzchowo. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 192/2010 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 marca 2010 roku. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2011-05-11 11:54
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. 2011-03-18 12:48
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Wierzchowo. 2013-03-14 14:04
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 48/2007 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego... 2013-03-14 14:03
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo. 2013-03-14 14:00
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 2013-03-14 11:35
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. 2011-03-18 12:47
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2011-03-18 12:47
Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Wierzchowo 2011-03-18 12:47
Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. 2011-03-18 12:46